Bài tập và bài giải kế toán tài chính

Bài tập và bài giải kế toán tài chính (Đã sửa đổi, bổ sung toàn diện) theo:

- Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

- Thông tư 20/2006/TT-BTC (Ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)

Nội dung cuốn sách "Bài tập và bài giải kế toán tài chính" được thực hiện trong 22 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung:

- Phần nội dung cần nhớ (lý thuyết cơ bản nhất chủ yếu là các nguyên tắc hạch toán, tài khoản sử dụng...).

- Phần bài tập ứng dụng (bài tập có lời giải với mục đích giúp cho độc giả hiểu rõ hơn những nội dung về kế toán tài chính).

- Phần bài tập tự giải (bài tập tương tự như phần bài tập ứng dụng nhằm giúp cho độc giả tự rèn luyện kỹ năng làm bài tập).

Mục Lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
Chương 2: kế toán vốn bằng tiền
Chương 3: Kế toán hàng tồn kho
Chương 4: Kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
Chương 5: Tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 7: Kế toán hoạt động sản xuất phụ
Chương 8: Kế toán các khoản phải thu
Chương 9: kế toán các khoản ứng trước
Chương 10: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Chương 11: Kế toán thuế
Chương 12: Kế toán các khoản phải trả
Chương 13: Kế toán mua bán hàng hoá trong nước
Chương 14: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hoá
Chương 15: Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh ngiệp và xác định kết quả kinh doanh
Chương 16: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính
Chương 17: Kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác
Chương 18: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 19: Kế toán tài chính dịch vụ
Chương 20: kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
Chương 21: Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất xây lắp
Chương 22: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp.

Mời bạn đón đọc.