Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tải định dạng File PDF

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

Tải định dạng File PDF

- Công văn số 64533/CT-QLAC ngày 14/10/2016 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn chữ ký điện tử của người mua trên hoá đơn.

Tải định dạng File JPG

- Công văn số 12683/CCT-TTHT ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Chi cục thuế Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn chữ ký điện tử của người mua trên hoá đơn.

Tải định dạng File JPG

- Công văn số 04/CV ngày 11 tháng 08 năm 2016 của Công ty cổ phần mạng trực tuyến META về việc áp dụng hóa đơn điện tử gửi trực tuyến Chi cục thuế Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tải định dạng File JPG

- Quyết định ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Chi Nhánh Công ty cổ phần mạng trực tuyến META về việc áp dụng hóa đơn điện tử gửi Chi cục thuế Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Tải định dạng File JPG

- Mẫu hoá đơn điện tử gửi trực tuyến Chi cục thuế Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tải định dạng File PDF

- Mẫu hoá đơn điện tử gửi Chi cục thuế Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Tải định dạng File PDF